Jak podat žádost o rozvod?

Problémy s financemi, málo společného času, nevěra, neshody v názorech na život – to jsou nejčastější důvody, proč manželé přistupují k rozvodu, respektive k zániku manželství. Jak podat žádost o rozvod? A na kolik vás toto životní rozhodnutí vyjde? V následujících řádcích jsme pro vás připravili důležité informace, jež se této časově i psychicky náročné záležitosti týkají.

Nemá již vaše manželství nadějnou vyhlídku na zlepšení? Rozhodli jste se po všech úvahách k nejkrajnějšímu řešení? Potom byste měla vědět, co taková žaloba o rozvod obsahuje. Ve spletitějších případech je ideální návštěva advokáta, který vám poskytne kompletní poradenství v této oblasti.

V manželství mají obě strany – muž i žena – stejná práva a povinnosti. Nicméně rozvodem tyto povinnosti a práva manželů zanikají. Rozvod představuje komplikovaný etický, právní i společenský problém, který nezasahuje pouze do oblasti rodinného práva. Postihuje život nejen manželů, ale také jejich dětí, které spolu mají. Dále se v rozvodovém řízení řeší otázky majetkových poměrů.

Po rozvodu nejsou manželé povinni vzájemně se vyživovat a nastávají i změny týkající se společného majetku a dědění. Nepříjemnému rozvodu, kdy nadcházejí spory o majetek a společné jmění, je možné předcházet sepsáním předmanželské smlouvy.

Kdy je možné se rozvést?

„Současná právní úprava v novém občanském zákoníku umožňuje tři typy rozvodu, přičemž soud manželství rozvede pouze v případě, pokud manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu déle než šest měsíců nežijí, a jejich soužití je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení,“ jak správně uvádí stránka SBSpartners.cz.

Jestliže jeden z manželů má dojem, že manželství není „trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno“, je rozvod manželství ohrožen. Nicméně konečné rozhodnutí o rozvodu je na soudci.

Žádost o rozvod

Žalobu o rozvod byste měla doručit správnému soudu, abyste se vyhnula zbytečným průtahům. Žádost se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu jste měli s manželem společné bydlení. Pokud ani jeden z vás v obvodu tohoto soudu nebydlí, žádost by měla být adresována soudu manžela, jenž nepodal návrh na rozvod. Není-li ani tato cesta možná, žaloba se podává u soudu manžela, který návrh na zahájení řízení předložil.

Soudní poplatek

Aby mohlo řízení pokračovat, je nezbytné uhradit soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. Uhrazení může být formou kolkové známky ihned po podání žaloby, případně převodem na bankovní účet. Také můžete vyčkat, než vás sám soud pobídne k zaplacení soudního poplatku. Do tří dnů od výzvy soudu je nutné poplatek uhradit.

Co musí žádost o rozvod obsahovat?

Žaloba o rozvod manželství musí obsahovat spoustu důležitých informací. V první řadě musí být uvedeno označení soudu, dále jméno, adresa a datum narození obou manželů. V žádosti uveďte i místo a datum uzavření manželství. Taktéž seznamte soud se skutečností, zda máte s manželem děti (případně uveďte jejich jména a věk). Jako přílohy k žalobě přiložte kopii oddacího listu a rodné listy vašich dětí.

V žalobě by mělo být představeno, čeho se jejím prostřednictvím domáháte, tedy že si přejete, aby došlo k rozvedení vašeho manželství. Na závěr musí být uvedeno datum sepsání žaloby a podpis.

Pakliže je žaloba neúplná či nesrozumitelná, vyvolá vás soud k její opravě. Současně určí termín, do kdy musíte žalobu doplnit, aby nedošlo k zastavení soudního řízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *